پاسخ سوالات امتحان

سوالات چهار گزینه ای
1-اگر عرض سفارش چاپی کمتراز نصف زینک مورد نظر باشد کدام روش را استفاده میکنید تا ازهزینه شما کاسته شود.
الف) استفاده از روش چاپ سکه ای ب) استفاده از پلیت ستر
ج) استفاده از روش چاپ نشان به نشان د) استفاده از زینک غیر مسی
2 ـ در استفاده از نمادهای رنگی کاربرد نماد طرح دار یا ستاره ای در کارهای چاپی چیست؟
الف)کنترل میزان خرجی مرکب و روی هم خوردگی آنها ب)کنترل میزان لرزش رنگهای مختلف CMYK
ج)کنترل روی هم خوردگی رنگها درستی ایجاد رنگ سوم د)کنترل دقت یا رزلوشن عکسها
3ـدر چاپ افست کارهای با رنگ خوری یکسان چگونه باید بر محور سیلندر قرار گیرند؟
الف)عمود بر راستای محور سیلندر ب)به طور افقی بر محور سیلندر
ج)در قسمت فوقانی محور سیلندر د)در بالای محور سیلندر
4 - .در کدام چاپ بایستی ترام جهت خروجی فیلم درشت انتخاب گردد و اندازه IPI آن چند است ؟
الف)افست 120 ب ) سیلک 120 ج)لترپس 150 د)فلکسو130
5 -اندازه ی بعد از برش قطع رحلی کوچک چند است؟
الف)34×24 ب)5/28×21
ج)5/17×5/24 د)17×5/23
6 – هر فرم قطع وزیری و خشتی شامل چند صفحه است ؟
الف) وزیری8 خشتی 4 ب) وزیری 6و خشتی 8
ج) وزیری 4و خشتی 4 د) وزیری 8 خشتی 6
7- ماشین چاپ کاغذ به ابعاد100 در70چند ورقی است؟
الف ) 5/ 4 ورقی ب) 5/ 2 ورقی ج – 2 ورقی د ) 5/ 5 ورقی
8- انواع ماشین چاپ از نظر اندازه زینک کدام است؟
(1) 2 ورقی– 6 ورقی– 3 ورقی– 5/0 ورقی
(2) 7 ورقی– 8 ورقی– 3 ورقی– 2 ورقی
(3) 9 ورقی– 8 ورقی– 7 ورقی– 6 ورقی
(4) 5/0 ورقی– 1 ورقی– 5/2 ورقی– 2 ورقی
9- کدامیک ازشیوه های زیر امکان چاپ با رنگهای ترکیبی وجود ندارد ؟
1.افست 2.ترموگرافی 3.لترپرس 4.چاپ دیجیتال
10 - اندازه ی قبل از برش در قطع رحلی بزرگ (مدیران) کدام گزینه است ؟
الف)24×34 ب)33.5×24.5 ج)50×70 د)100×70
11 - .تعداد صفحات هر طرف فرم در قطع وزیری چند صفحه است؟
الف)4 ب)6 ج)8 د)10
12 - .بین حروف در یک کلمه فارسی خطوطی وجود دارد که ممکن است با رنگ کردن خطوط دور نمایان شود.
برای از بین بردن خطوط بین حروف فارسی در برنامه ................ بایستی نوشته های فارسی را................. کنید
Weld/photoshap. الف)
Photoshap/coreldram. ب)
Weld/coreldram. ج)
Coreldram/coreldram د)
13 – برای جلو گیری از خطا های مربوط به اور پرینت در نرم افزار های چون CORELDRAW , FREEHAND
دکمه نمایش Overprint را در چه وضعیتی قرا میدهیم .
الف ) غیر فعال میکنیم تا اور پرینت نشود
ب ) فعال میکنیم تا اور پرینت بشود
ج ) در وضعیت اوتو ماتیک قرار می دهیم
د ) درصد آن را کنترل میکنیم
14 - .چرا در بعضی موارد تصویر چاپ شده به یک طرف کشیده می شود؟
الف) جدا شدن بافت پوششی سطح کاغذ ب) فشار بیش از حد
ج ) لاستیک شل شده است د ) لغزش کاغذ در هنگام عبور از سیلندر چاپ
15 - چاپ رنگ های فلزی بهتر است بروی چه سطوحی انجام شود ؟
الف) سطوح فلزی ب) سطوح مات ج) سطوح گلاسه د) مقوا فانتزی
16 - مواردی که باید جهت کنترل کیفیت پس از چاپ در نظر داشت کدامیک است ؟
الف) کنترل کیفیت ، کنترل هم پوشانی ، صحافی ، تاثیر مرکب و مواد بر روی هم
ب) کنترل کیفیت ، کنترل سطح کار ، تفکیک رنگ ، تا و برش
ج)کنترل رنگ ، کنترل کیفیت ، کنترل هم پوشانی ، کنترل سطح کار
د) کنترل رنگ ، کنترل سطح کار ، نوع کاغذ مصرفی ، ترامه کردن
17 - مساله پیچازی در چه صورتی شکل میگیرد ؟
الف ) چنانچه زاویه دو ترام مختلف کمتر از 30 درجه باشد .
ب ) چنانچه زاویه دو ترام مختلف بیشتر از 45 درجه باشد
ج ) چنانچه زاویه دو ترام مختلف کمتر از 15 درجه باشد .
د ) چنانچه زاویه دو ترام مختلف یکسان باشد .
18 - کدام گزینه ازروشهای چاپ مستقیم نمی باشد ؟
الف ) لترپرس ب ) نایلوپرینت
ج ) افست د ) هلیو گراور
19 - .کار رجیستر چیست؟
الف) برای زیبای ب ) جهت کنترل روی هم خوردگی رنگ ها
ج ) برای شناخت نوع رنگ د ) جهت کنترل عکس

20- آب چاپ به چه منظوری انجام میشود ؟
الف - برای جلوگیری از پشت زدن کارها ب- برای جلوگیری از انبساط و انقباض مقوا
ج- برای مرطوب کردن لاستیک چاپ د- برای جلوگیری از تشکیل حباب در زیر سلفون
21 - استفاده از پودر در سیستم پودر پاش برای چه منظور است؟
الف) جلوگیری از خشک شدن زود هنگام کاغذ ب) جلوگیری از پشت زدن کار
ج) جلا دادن به کاغذ د) هرسه مورد
22- گوتنبرگ در چه سالی و چگونه در صنعت بدعت ایجاد کرد
1- در سال 1455 به وسیله ریخته گری و ساخت حروف کوچک فلزری
2- در سال 1344 به وسیله چاپ با حروف چوبی
3- 1455 به وسیله کنده کاری روی فلز
4- در سال 1355 به وسیله ریخته گری و ساخت حروف کوچک فلزر
23 - در عصر رونسانس چند تکنیک چاپ وجود داشت
1- 3 تکنیک 1- چاپ سنگی 2- چاپ چوب -3 چاپ برجسته
2- 2 تکنیک 1- چاپ گود 2- چاپ برجسته
3- تنها تکنیک رایج آن زمان چاپ برجسته بود
4- تکنیک رایج در این زمان چاپ گود بود که با کنده کاری ر.ی سطوح فلزی انجام می گرفت
24 - تکنیکی که بعد ها پایه چاپ افست گردیدی را چه کسی بنا گذاشت و اساس آن چیست
1- گوتنبرگ و اساس آن اختلاف بین سطوح بود
2- کوتنبرگ بود و اساس آن اختلاف چربی و خشکی بود
3- باواریا بود و اساس آن اختلاف جذب و دفع مواد چربی و آب
4- آلویس زنه فلدر و اساس آن اختلاف جذب و دفع مواد چربی و آب
25 - برای ساختن رنگ مشکی باید از چه فرمولی استفاده کرد؟
الف) c=80 / m=60 / y=30 / k=100
ب) c=0 / m=0/ y=0 / k=0
ج) c=30/ m=60 / y=50 / k=10
د)c=100/ m=100 / y=100/ k=100 سوآلات : تشریحی چاپ ماشینی
1- اجرای حرفه ای و آماده سازی یک سفارش چاپی دارای چند مرحله است نام برده و شرح دهید.
• اورژینال مناسب
• نرم افزار مناسب
• بستن سند آگاهی از ابعاد و اندازه کاغذ ،ماشین چاپ و محلهای برش و تا
• لیتو گرافی و تهیه فیلم وزینک
• تراز کردن حروف
2- قطع کتابهای رایج در ایران چیست . و تعداد صفحات درهر طرف هر یک از فرمها را ذکر کنید ؟
• سلطانی ، رحلی کوچک ، رحلی بزرگ ، بیاضی درطرف هر فرم 4 صفحه
• وزیری ، رقعی ، درطرف هر فرم 8 صفحه
• خشتی درطرف هر فرم 6 صفحه
• جیبی درطرف هر فرم 16صفحه
• جیبی پالتویی درطرف هر فرم 12 صفحه
3- نکات مهم در تهیه سند چاپی را ذکر نمائید و دو مورد را به اختیار شرح دهید .
• 1- استفاده از رجیستر
• 2- استاده از نماد های رنگی
• 3- کنترل دقت عکسها
• 4- مشخص کردن خط برش
• 5- قرار دادن کارهایی با رنگ خوری یکسان در زیر هم
• 6- کنترل عکسها از نظر CMYK بودن
• 7- کنترل وجود عکسها در یک پوشه
• 8- کنترل رنگها از نظر CMYK بودن و درصد آنها
4- ترام چیست و زاویه ترام در چهار رنگ اصلی چاپ C-M-Y-K هر کدام چند درجه است ؟
• کوچکترین جزء یک کار چاپی است C-15 /M-75/Y-0/K-45
5- زینک چیست ؟ و انواع آن را نام ببرید.
• واسط معروف چاپ افست کار انتقال نقش و طرح را به لاستیک چاپ و به دنبال آن کاغذ انجام میدهد .
• زینک آلو مینیومی
• زینک مسی با روکش کروم
• پلیت
6- چهار نکته مهم در کنترل زینک چیست ؟
• 1- کنترل ترام 2- کنترل عدم وجود خطوط نا خواسته 3- کنترل یکنواختی نوردهی 4- کنترل لبه کار زینک
7- شیوه های کاهش خطای ترام را شرح دهید
• در مرحله طراحی/ ئانستن نوع کاغذ و انتخاب ترام مناسب آن
• در مرحله لیتو گرافی / نور دهی مناسب ، تهیه پلیت به جای زینک و حذف مرحله تهیه فیلم
• در مرحله چاپ / کنترل نوع مرکب ، کاغذ، لاستیک و فشار آن
• راه کلی / انتخاب اندازه چاقی ترام با توجه به مواد مصرفی در موارد مشخص و مانند چاپ جعبه های کبریت و..
8- چگونه طرح روز زینک بر سطح کاغذ انتقال پیدا می کند ؟
• زینک توسط غلطک مرکب رنگ شده نقاط حساس به چربی رنگ را جذب کرده و روی لاستیک منتقل و سپس از لاستیک به کاغذ
9- صحافی چند نوع است نام ببرید ؟
• 1- ته دوز 2- ته چسب 3- مفتولی 4- نخی 5- پانچ 6- فنر سیمی 7- ته بند پلاستیکی 8- ته بند اوراق چاپگر 9- گیره کاغذ
10- انواع چاپ را نام برده و هریک را شرح دهید .
• 1- چاپ مستقیم(مستقیم با فرم تماس دارد لتر پرس ، طلاکوب و..)
• 2- چاپ غیر مستقیم (سطح چاپ شونده به طور غیر مستقیم با فرم در ارتباط است .چاپ افست )
• 3 - چاپ غیر تماسی ( پودر یا جوهر به سطح چاپ شونده پاشیده می شود)
11- پنج شیوه مختلف چاپ را نام برده و در مورد چاپ فلکسو شرح دهید .
• 1- فلکسو 2- هلیو 3- سیلک 4- ورنی سرد 5- ورنی داغ 6- پوشش یو وی 7- لتر پرس 8- داغی 9- ترمو گرافی
• فلکسو نوعی چاپ بر جسته است که در آن از کلیشه های ژلاتینی استفاده می شودبرای چاپ سلفون ، نایلون و ..
12- نکات مهم پیش از چاپ ، هنگام چاپ و پس از چاپ چیست ؟
• پیش از چاپ / اسکن،تفکیک رنگ ، انتخاب ترام مناسب ،کپی زینک ، مدیریت رنگ
• هنگام چاپ / کنترل رنگ ،کنترل کیفیت ،کنترل هم پوشانی ،کنترل سطح کار

/ 0 نظر / 29 بازدید