مهندسی اخلاق

یسم الله الرحمن الرحیم

سلام به دانشجویانی  درس مهندسی اخلاق 30 سوآل طراحی شده که از میان آنها  10 سوآل ارائه خواهد شد . هر یک از دانشجویان در صورتی که سوالی در این زمینه داشتند برای این مطلب یاد داشت بنویسند تا جواب آنها داده شود. پیشنهاد میکنم اول سوآلات را بخوانید و  با توجه به انچه آموخته اید جواب  دهید هر یک از دانشجویان که این مطلب را خواند و از خود آزمون گرفت نمره ازمون خود را بصورت پیام خصوصی برای من ارسال نمایند .

ولی

هر دانشجو  یک یادداشت مبنی بر این که سوالات را مطالعه نموده  بنویسد تا بدینوسیله مشخص شود چه کسی زود تر  پیگیر دریافت سوالات بوده است 

 

  سوال و جواب

یسم الله الرحمن الرحیم

 1-      اگر عالم هستی را یک کتاب بزرگ فرض کنیم هر انسان چه نقشهای می تواند داشته باشد.

 جواب : اگر عالم هستی را یک کتاب بزرگ فرض کنیم و هر وجودی را یک حرف آنگاه تاثیر خود را به عنوان یک حرف در کلمه جمله سطر پاراگراف صفحه مقاله و کتاب خواهیم دید .هر یک از ما برای ساختن کلمه ای خلق شدیم تا بزرگتر شویم و جمله ای را بسازیم و سپس متن زیبایی از داستان زندگی خود یا دیگران  در ساختن هر کلمه نیاز به برقراری ارتباط درست با دیگر حروف است

2-       کدام اخلاق قابل سنجش است  مطلق یا مضاف؟ شرح دهید .

جواب : اخلاق بصورت مطلق نه پسندیده است و نه قابل نکوهش اخلاقی که مضاف باشد  قابل سنجش مثبت یا منفی است چگونه می توان مضاف بودن و مثبت و منفی بودن آن را تشخیص داد

3-      چهار مرحله شناخت اخلاق را ذکر کنید ؟

 •  1- شناخت اخلاق به صورت مطلق
 • 2- شناخت مضاف ها
 • 3- شناخت محمل این اخلاق
 • 4- شناخت بستر این اخلاق 

 4-      تعریف اخلاق چیست ؟

 اخلاق  جمع خلق و خوی  و عادات رفتاری ارادی و غیر ارادی هر فرد در ارتباط با خود و جامعه پیرامون آن است

 5-      تعریف مهندسی اخلاق چیست ؟

 مهندسی اخلاق یعنی شناخت نسبتها و آشنایی با تناسب ها، تضاد ها ، کشش ها و واکنش های موجود در درون انسان وایجاد راه هایی برای دست یابی به فطرت پاک انسانی وشنیدن پیام های الهی،درک ،فهم و عمل به آنها است .

6-      توحید در سرزمین  وجود چیست ؟

سر آغاز توحید :

سرزمین وجود ما دارای وحدانیتی است که مختص به خود است و در شرایط اعتدال دارای یک فرماندهی واحد و مستقل است و خود خدایگان سرزمین وجود خود هستیم . اگر این خدایگان سرزمین وجود، وحدانیت خود را به وحدانیت خدا اتصال  دهد ، دیگر به دو دلی ، شک و تردید نمی رسد و یکدله خواهد بود ، چرا که واحد در واحد و یگانه وجود در یگانه خالق هستی  گنجانده می شود و دل می شود خانه خدا ودر آن زمان وحدانیت و یگانگی خدا در وجودما گسترش پیدا خواهد کرد واگر این گسترش چون رودی در سراسروجود ماجریان پیداکند و تمام شاهراه های  مملکت تن ما را ازآن بهره مند سازد 

7-      نیوت در سرزمین  وجود چیست ؟

 • پرروردگار عالم عادل است وعدالت را دوست دارد  و آنچه که خود  دوست میدارد خود سرمنشاء وعلت  وجودی و زایش آن است وهرآنکس که خود را متصف به آن نماید گامی در راه نمایندگی پروردگار بر روی  زمین بر داشته و خود را بیشتربه اوصاف او  شبیه ساخته است . اگر عدل را در سرزمین وجود خود جاری سازیم می توانیم امانت دار خوبی بوده و آنچه را که پروردگار به هر مقدار که مصلحت دانسته در اختیار ما  قرار داده به شایستگی  سرپرستی کرده و عدالت را درحفظ و نگهداری  آن جاری  سازیم .عدلی که ما باید در وجود خود بنا بگذاریم این است که این وجود را که ذاتا ظرفیت میزبانی خدا را دارد و این شایستگی برای او رقم زده شده است  بر او ظلم نکنیم و سرزمین وجود خود را برای این میهمانی  که نه ،  صاحب خانگی آماده کنیم و اگر به این آماده سازی اقدام نکنیم به عدالت با وجود خود رفتار نکرده ایم و او را از شرایط والا و برتر نسبت به دیگر مخلوقات محروم داشته ایم و سرزمین وجود خود را در استضعاف جبران ناشدنی قرار داده ایم جبران ناشدنی از جهت  فوت زمان و به هدر رفتن فرصت ها چرا که هر لحظه حضور پروردگار در وجود خاکی ما  روحمان را جلا داده و به سوی بالا و بالا تر سوق می دهد  وبه جایگاهی که پروردگار عالمیان دوست میدارد راهنماییمان خواهد کرد، چون او خود هدایتگر است و حضورش در خانه دل ما باعث یافتن راه در تاریکی ها خواهد بود. این معنی کلی عدالت بود و بر جزء جزء هر یک از  شهرها  و استانهای این سرزمین الهی باید توجه خاص داشت و نگاه عادلانه به آن کرد.

8-      نیوت در سرزمین  وجود چیست ؟

 •  در دو اصل قبلی از توحید و عدل گفتیم وبه سرزمین وجود اشاره شد و دولت  حکیم و جمعیت ، وسعت و توانایی ها واستعداد های آنرا مرور کردیم ودانستیم که باید به عدل با آن رفتارکنیم و شایسته خواهد بود ازموقعیت و نیازو میلی که خداوند برای حضورخوش در خانه دل ما به ودیعه قرار داده خوب  استفاده کنیم . نبوت در معنی  یعنی ( خبر دادن چیزی پیش از حادث شدن ، آوردن  وحی به سوی مردم )
 • نبی  فرستاده  کسی که اختیار کامل از سوی بزرگی دارد و پیروی  از آن  شخص ارادت و فرمانبرداری را به کسی نشان میدهد  که اورا فرستاده .
 • در سرزمین وجود  خود الگو پروردگار  را ساکن کردیم و بر  عدل او ایمان  داشتیم  و اعتقاد جوارح خود را به سمت و سوی  خواسته او متوجه کردیم آنگاه در وجود  ما نبی فرستاده ای  حاکم خواهد شد که  از صاحب  خانه فرمان گرفته  و فرمان را به اعضاء و جوارح دیگر خودمیدهد  و هریک را به گرایش به سوی میل  او رهنما می شود  و اگر این نبوت وجود ی  به شکل کامل  باور و در  جای جای سرزمین وجود  جاری و استقرار پیدا کند .
 • آنگاه کالبد وجود ت  نیز نبی خواهد  شد که  بی هیچ کم و کاستی  از وجود های مقدسی که در عالم  ماده  به عنوان  نبی از سوی  او برای  هدایت یا معرفی شده اند  بی چون و چرا  که نه با میل اراده عشق و علاقه پیروی خواهی کرد و نه تنها از نبی او بلکه از  هر آنکس که به او منتصب بوده و انبیا مهر تائید  بر آنها  زده و با درایت و ریزبینی  آنهایی را که  در راه او گام بر میدارند تشخیص داده و با انها همراه خواهی شد .

9- زیربنا (فوندانسیون) اخلاق چیست ؟

1-  نیت 2- اعتقاد 3- عمل 4- اخلاق

10-  مراحل انجام یک  عمل یا رفتار را ذکر کنید ؟

1-  تصور2-   تصدیق3-  شوق 4- اراده

11-  مراحل یقین را ذکر کنید و مثال بزنید  ؟

1-  علم الیقین 2-  عین الیقین 3- حق الیقین

علم الیقین : زمانی که به ما خبر میدهند جایی آتش گرفته

عین الیقین : بربالای بلندی میرویم و دود آتش را میبینیم

حق الیقین : خود را به کنار آتش رسانده وحرارت آتش را حس میکنیم

12-  چهار قوای بدن انسان را نام ببرید ؟

1-قوه عاقله 2- قوه غضبیه 3- قوه اشتها ( شهویه ) 4- قوه خیال

13-  قوه عاقله را شرح دهید ؟

نیروی عقل : شان عقل  ادراک حقایق  و تشخیص میان خیر و شر و دستور به انجام  امور  مثبت و دوری از امور منفی است

  14-  قوه غضبیه را تعریف کنید ؟

 نیروی غضب: وظیفه قوه غضبیه دفع  خطراتی که از خارج  بدن را تهدید میکند  و مواظبت و صیانت از  دشمن خارجی  که بخواهد به سرزمین وجود انسان  زیانی وارد سازد

 

15-  قوه اشتها (شهویه ) چیست ؟

نیروی اشتها: وظیفه  قوه شهویه تامین بقای  بدن وتجهیز اسباب  کسب نیازهای  بدن است چرا که زنده ماندن تن بعنوان  قالبی برای روح  نیازمند بهره مندی از نوشیدنی ها و خوراکی های است که در در جه اول بقای خود را تضمین کند و در در جه بعد برای بقای نسل نیاز به بهرمندی از زوایای دیگر قوه شهویه است

 16-  در باره قوه خیال یا واهمه آنچه می دانید بنویسید .

 نیروی واهمه یا خیال :کارایی  و فایده قوه وهمیه  درک و فهم جزئیات یک موضوع  و دیدن و تشخیص دادن زوایای  ریز و نگاه دقیق  از جهات مختلف به موضوع است

 17-   ملائکه وحیوانات از چه قوایی بر خوردار هستند و تفاوت انسان وملائکه در چیست ؟

 ملائکه قوه عاقله / حیوانات قوه غضبیه وقوه اشتها (شهویه ) تفاوت انسان و ملائکه قدرت انتخاب است که در انسان وجود دارد

18-  مراحل رشد طبیعی ورشد خودسازی را شرح دهید ؟

1-  نطفه

2- کودک

3- قوه شهوانی= طلب غذا

4- قوه غضبیه= دفع خطرات

5- قوه ادارک = قابل تعلیم شدن

6-  تدبیر خود سازی= مرحله کمال

19-  مراحل مختلف نفس را تعریف کنید ؟

 • جواب :
 • نفس اماره  ( امر کننده به بدی)
 • نفس لوامه ( سرزنش کننده )

نفس مطمئنه (به یقین رسیده )

20-  نفس اماره  را تعریف کنید ؟

جواب : نفس اماره  ( امر کننده به بدی) نفسی که صاحب خود را به انجام  گناه وادار میکند

21-  نفس لوامه  را تعریف کنید ؟

 •  نفس لوامه ( سرزنش کننده ) نفسی که صاحب خود را بر گناهی که از او سر زده و بر آنچه از منافع حقیقی و کمالات انسانی و درجات اخروی از او فوت می‎شود ملامت می‎نماید

 22-  نفسمطمئنه را تعریف کنید ؟

 نفس مطمئنه (به یقین رسیده ) نفسی است که صاحب آن به عقاید درست و پاداش و مجازات اطمینان یافته و آرامش دارد شؤون نفس مطمئنه رضا و تسلیم و توکل و سپردن تمام اختیار خود به خدا (مقام تفویض) است.

23- وسط حقیقی و وسط اضافی را شرح دهید ؟

وسط حقیقی آن است که نسبت به طرفین واقعا مساوی باشد مثل تساوی عدد چهار که نصف شده و دوتا دوتا میشود

وسط اضافی  نزدیک است به وسط حقیقی ،  یافتن حد وسط در یک اخلاق  پسندیده در هر نفسی متفاوت است با نفس دیگر

24- در علم اخلاق وسط حقیقی ملاک است یا اضافی  یک مثال بزنید ؟

 وسط اضافی است  

 25-  راه های کسب فضائل چیست ؟

 نشستن با  نیکان / توجه به رفتار  خوبان در ارتباط با خلق و خالق  / شنیدن حکایات و سرنوشت بزرگان  دین و راه روان  سعادت  / استماع پیوسته  کیفیت افعال ایشان

26 – راه های دفع رضائل چیست ؟

دوری از همنشینی صاحبان اخلاق بد

احتراز از شنیدن قصه ها و حکایات ایشان

عدم استماع از چیزهای که از ایشان صادر میشود

27 - تعریف ضمیر نا خو دآگاه را بنویسید؟

ضمیر نا خود آگاه همچون سر باز فدا کاری است که خداوند در وجود همه انسانها به ودیعه قرا داده ، وظیفه او این است که از بدو تولد به وسیله حواس پنج گانه اقدام به ذخیره سازی تمام تجربیات ما می نماید و به گاه نیاز آن را در اختیار ما قرار می دهد

28- برای هریک از قوای چهار گانه  یک شکل و رنگ تعریف شده است شکلها ورنگ های هر یک از قوا را نام ببرید

29 – ترسیم کنید شکل تسلط قوای غضبیه را در وجودی که قوه خیال ، عاقله و اشتها(شهویه) به ترتیب  در درجه پائین تر هستند .

30 –  با استفاده از اشکال مرتبط  با هر قوا ترسیم کنید  وضعیت  یک رفتار مثبت  و یک رفتار منفی را

 

/ 5 نظر / 38 بازدید
سهیلا سرخوش

سلام استاد خسته نباشید مرسی از اینکه سوالات رو با جواب گذاشید ولی چند تا از سوال ها جواب نداشت بازم ممنون

مریم جلالی

سلام استاد، وقتتون بخیر راستش من چند باری سعی کردم ولی متاسفانه چون سرعت اینترنتم خیلی پایین بود بلاخره الان تونستم لینک رو باز کنم با تشکر فراوان بخاطر زحمات شما و با نهایت احترام حضور حضرتعالی "مریم جلالی"

آذر شفیعی

سلام استاد بعد از تلاش های زیاد بالاخره سایت باز شد و سوالات را گرفتم . ممنون از شما ( سرعت اینترنت خیلییییییییییییییی پایین هستشش)

امینه

سلام استاد عزیز.ممنون از لطفتون.خییییلیییی خسته نباشید ♥♥

فاطمه حافظی کیا

سلام استاد ممنون،خیلی لطف کردین خسته نباشید...