سوآلات اشنایی به هنر گرافیک 1

بسم الله الرحمن الرحیم 

با سلام به دانشجویان عزیز خانم ها و دختر خانم های گرافیست برای امتحان شناخت هنر گرافیک 1 از فصل6 تا 15 تعداد 100 سوال طراحی گردیده  توضیح اینکه یک بار جوابها را با متن کتاب کنترل کنید اگر کسی مورد اشتاه پیدا کند به دقت ایشان امتیاز داده خواهد شد نکته دیگر در باره بخش های (13-12-7-6) این بخشها را چون دانشجویانی که قرار بود سوآل طراحی کرده و  ارائه نمایند سوآلات خود را در زمان مشخص شده ارائه نکردند  لازم است  بخش های ذکر شده را خودتان مطالعه  نمائید  . کسانیکه سوالات را ارائه نکردند از نمره اختصاصی فعالیت کلاس محروم خواهند شد

1- چرا استفاده از شیشه در موزاییک‌کاری صدر مسیحیت متداول شد؟

در دوره‌های قبل از مسیحیت (روم و یونان) نیز موزاییک‌کاری استفاده می‌شده است و کار آنها اکثراً ساختن موزاییک به کف سالن‌ها بود از این جهت در هنر صدر مسیحیت به چشم می‌خورد و می‌توان گفت موزاییک‌کاری پر حاشیه‌ای که در صدر مسیحیت متداول شد پیشقدم و تقلیدی نداشت.

2- با استفاده از منابع توضیح دهید که آیا نقاشی دیواری صدر مسیحیت از هنر کتابت آن دوره تأثیر پذیرفته یا هنر کتابت معیارهای تصویری خود را از نقاشی دیواری گرفته است؟

هنر نقاشی دیواری از هنر کتابت تأثیر پذیرفته است.

3- آیا ویژگی‌های هنر دینی ادیان مختلف ثابت است؟

خیر، هر دین بر اساس اعتقادات خویش دست به هنر دینی خود می‌زند و بر این اساس هنر دینی هر دین با دین دیگر متفاوت می‌شود.

4- تأثیرهنر بیزانس را در هنر روس‌ها توضیح دهید.

قبول مسیحیت در روسیه باعث شد هنرهای زیبا در این کشور به شدت تحت تأثیر انواع وارداتی هنر مسیحی در نقاشی، موسیقی، معماری و ادبیات روسیه قرار گیرد. البته هنرمندان روس اشکال وارداتی را به شدت متحول می‌ساختند. پیوند هنر نقاشی بیزانس با نبوغ روسی باعث پدید آمدن برخی از زیباترین شمایل مقدس جهان شد.

5- با استفاده از منابع در دسترس ریشه اصطلاح «گوتیک» را بیابید.

گاتیک یا گوتیک (اصطلاح گوت یا گات)، لغت گوتیک یعنی منسوب به قوم گوت‌ها از اقوام شمالی اروپا.

6- توضیح دهید که چرا نور نمادی از وجود خداست و آیا نور در باورها و ادیان مختلف دیگر همین معنا را دارد؟

بدلیل اینکه خدا مظهری از خوبی‌هاست و کسی شکل و چهره از خدا مشاهده نمی‌کند نور را استعاره‌ای از روشنایی، خوبی و پاکی و مهربانی قرار داده‌اند که نشان‌دهنده‌ی خدا باشد، در بیشتر ادیان نور نماد خدایی و آسمانی بودن است.

7-هدف هنرمندان درقرن یازدهم ودوازدهم میلادی چه بود؟

هدف هنرمندان دراین دوره ،شبیه سازی طبیعت یاپدیدآوردن موضوعات زیبا نبودبلکه فقط می خواستندمضمون وپیام حکایت مقدس رابه هم کیشان خودمنتقل کنند.

8-آیادردوره رنسانس همه ی آثارهنری درخدمت اهداف دینی بود؟    

دراروپای قرون وسطی فقط کلیسانمی ساختندبلکه بارون هاولردهای فئودال برای ساختن قصرهای متعدد هنرمندان رابرای آراستن آنهابه کارمی گرفتند.اماازنمونه های این گونه آثارهنری کم تربه جای مانده است زیراقصرهاازبین رفته انددرحالی که کلیساها غالبا باقی مانده اند.واضح است که همواره به هنردینی به طورکلی درمقایسه باآثارغیردینی بااحترام بیشتری می نگریستندوبادقت بیشتری ازآنهانگهداری ومحافظت می کردند.

9-  آیا معیارهای بصری نقاشی های دیواری درهنرکتابت دوران رنسانس رعایت می شد؟

درهنرکتابت این دوران هم این معیارهای بصری نقاشی های دیواری رعایت می شده وحال و هوای کلی آنهابانقاشی هاتفاوت چندانی نداشته اند.

10- تغییراتی که درنگاره های قرن دوازدهم ایجادشدرانام ببریدوتوضیح دهید؟

دراواسط قرن دوازدهم میلادی ،تغییری درنگاره هاایجادشدوآن القای نوعی حس سه بعدی بودازاین به بعد،تاخوردگی های جامه دیگرنقش انگاره ای تزیینی راایفانمی کند،بلکه معرف حجمِ پیکرِزیرآن است.درهمین سال ها،شهروحومهٔ پاریس زادگاه هنرگوتیک بودکه یک قرن پس ازآن به بیشترِاروپاگسترش یافته بودوحتی تاخاورنزدیک نیزرفت وتاحدودسال 1550میلادی دوام یافت.

11- اصطلاح گوتیک ابتدا درکدام هنربه کارمی رفت؟

اصطلاح <<گوتیک>>نخست درموردهنرمعماری به کاررفت .

12- دو ویژگی راکه معماری گوتیک برآن تأکید می کرد ؟

1- هماهنگی : یعنی رابطهٔ موزون میان اجزای تشکیل دهنده براساس تناسب های ریاضی.

2- نور:نمادی ازوجودخداست.

13- هنرمندان سبک گوتیک برای القا  صلابت ، عظمت وشکوه درساختمانها چه می کردند؟

برای ساختن ساختمان هایی بلندوباشکوه باتأکیدبرخطوط عمودیِ صلابت را القا می کردند.

و  برای دستیابی به نوربیشتربرای تجلی عظمت وشکوه هرچه بیشترازتناسب ریاضی استفاده می کردند.

14- تاثیراتی که هنرگوتیک برکتابت  دوران رنسا نس گذاشت رانام ببرید؟

الف-حضورهندسه ای موزون واستواروباشکوه

ب- توجه به ریزه کاری های زیبا وظریف درکتاب های خطی  دیده می شود.

15- اواخرقرون وسطی چه صنعتی در اروپا معمول شد؟

کاغذ سازی ونیزچاپ بالوحه های برجستهٔ چوبی.

16- بعدازگسترش فن جدیدچاپ دراروپا دردوره ی رنسانس عمیق ترین تاثیررادرکجاگذاشت؟

درتمدن مغرب زمین

17- رنسانس به چه معناست؟

به معنای نوزایی یاتجدیدحیات است.

18- آلبرشت دورر که بود؟

هنرمندبزرگ آلمانی که استعداد خیره کننده ای درطراحی داشتودرگراورهای بینظیرخودسیرتکامل هنرگوتیک رابه حداعلای ترقی خودرساند.باتوجه به اهمیتی که عنصرتجسمی خط درآثاراین هنرمنددارد،می توان اوراطراح گرافیک زمان خودبه حساب آورد.دورر،بزرگ ترین گراورسازعصرخویش بودوباحکاکی برچوب وفلزات آثاربی همتایی ازخودباقی گذاردکه درسراسرمغرب زمین دست به دست چرخیدونفوذدامنه داروی رادرهنرقرن شانزدهم تثبیت کرد.

19- نام دیگرهنرمندان نقاش وتصویرگردوره ی رنسا نس رانام ببرید؟

دوناتلو(1468-1366)،فابریانو(1427-1370)،پیرودلافرانچسکا(1492-1420)،ساندروبوتیچلی(1510-1444)،لئوناردداوینچی(1519-1452)،رافائل سانزیو(1520-1483)،میکلانجوبوناروتی(میکلانژ)(1564-1475)،هانس هولباین(1543-1497)،وپیتربروگل(1569-1525).

20- سبک باروک چیست؟ و در کجا و چه قرنی پدید آمده است؟

بعد از رنسانس در عرصه هنر در اروپا سبک باروک پدید آمدکه در معماری و بعد در هنرهای دیگر ظاهر شد و اواخر قرن 16 تا اوایل قرن 18 در اروپا رایج بود

21- بعداز باروک چه سبکی و در کجا رایج شد؟

جنبش روکوکو در فرانسه

22- از سبک باروک در بیان چه مواردی استفاده می شود؟

برای توصیف اثری متکلف ، بی قاعده پر آرایه و چشمگیر استفاده می شود

23- کالکوگرافی چیست؟ و هنرمند معروف این سبک را نام ببرید؟

کالکوگرافی چاپ دستی است که هنر حکاکی روی فلز مس یا برنج است. هنرمند معروف ویلیام بلیک

24-  در قرون 18و19 غیر از کالکوگرافی و لیتوگرافی از چه نوع چاپ دستی دیگری استفاده می شد؟

روش چاپ دستی تا آکواتینت

25-آرت نوو ((ART NOUVEAUیعنی چه و در چه زمانی رایج شد؟

یعنی هنر جدید د دهه ی 1890 تا 1900 که نقش مایه ی اصلی آن گیاهان پر پیچ و تاب بوده است؟

26- نام دیگر سیلک اسکرین چیست ؟

سریگرافی است

27- انقلاب صنعتی در سال 1789 رخ داد. تأثیر آن را در هنرهای تصویری بنویسید.

انقلاب صنعتی نیازهای تازه‌ای را بوجود آورد که یکی از این نیازهای تازه وجود واسطه‌هایی بود که میان تولید‌کنندگان کالاهای صنعتی با مصرف‌کنندگان این قبیل محصولات ارتباطی بیشتر بوجود آید. به عبارت ساده‌تر تولید انبوه، مشتریان انبوه نیز می‌خواست و لاجرم رابطه‌ی میان هنر (بدلیل تأثیری که بر مردم و اجتماع داشت) با اقتصاد و تجارت جدا" مطرح شد و هنرهای تصویری بیشتر جنبه‌ی تبلیغات به خود گرفت.

28- غیر از روش‌های چاپ دستی که در این فصل از آن‌ها نام بردیم چه روش‌های دیگری را می‌شناسید؟

چاپ ترافارد (از درست کردن شابلون‌های گوناگون ایجاد می‌شود)، چاپ پارچه

29-هنر چین روی هنرکدام یک از سرزمین ها تاثیر گذاشته بود؟

سرزمین های مجاور ژاپن،کره،اسیای میانه و تبت و منچوری

30-ویژگی و خصوصیات هنر و نقاشی در دوران امپراتوری سونگ را شرح دهید.

هنر در دوران امپراتوری سونگ متفکرانه تر ظریف ترو پالوده تر شد و نقاشی به ویژه منظره نگاری به اوج تکامل رسید.نقش مایه های قدیم مانند:اژدها،پرنده،چهار پایان اابرها پیچان،صورتک های اهریمنی دوباره جان گرفتند.

31-چینیان کدام هنرهارا شایسته بزرگزادگان میدانستند؟

 نقاشی و خوشنویسی

32- نحوه اجرای نقاشی چینی را توضیح دهید.

هنر چینی پیش از دست یازیدن به نقاشی گاه ساعت هاذ به تفکر می نشست و طرح نقاشی را در ذهن خویش مرور میکرد و شکل میداد مرحله اجرا سریع و در حالتی شبیه به نوعی جذبه به انجام میرسید و پس از ان دیگر هیچ گونه تصحیح یا تغییر در تصویر ممکن نبود نقاش میبایست دستی خطاناپذیرو تسلطی کامل برقلموی خود داشته باشد.

33- اعتقادات تاۀوییسم چه بود ؟

فضاهای خالی که در نقاشی چینی (خلا) نامیده میشوند همان اندازه در ترکیب بندی ارزش داشت که بخش های سرشار از فرم مبنی بر اینکه داشتن هر پدیده مستلزم وجود متضاد ان است مثلا تارغم نباشد شادی معنا ندارد.

34-هنر ژاپن در تمام مراحل تحول خود از چه هنری تاثیر گرفته و چه موضوعاتی را انتخاب کردند؟

هنر ژاپن تقریبا در تمام مراحل تحول خود از هنر چینی بیشترین تاثیر را پذیرفته است هنرمندان ژاپنی گاهی موضوعاتی را از تاریخ یا اساطیر ژاپنی یا مذهب شینتو انتخاب کردند

35- یاماتویه چه نوع نقاشی است و از چه لحاظ با نقاشی های چینی تفاوت دارد؟

یاماتویه نقاشی طوماری روایی است که از لحاظ شیوه . موضوع با نقاشی های مشابه چینی تفاوت دارد و رویداد های زندگی در ان تجسم میشده است در حالی که چینیان نقاشی طوماری را عمدتا برای منظره نگاری به کار می بردند

36- یکی از استادان بزرگ تاریخ نقاشی ژاپنی کیست؟

هوکوسای

37- هدف از تاسیس هنرکده توکیو چیست؟

در این هنرکده می کوشیدند سنت های قدیم را با سلیقه زمان انطباق دهند

38-در قرن20 ژاپنی ها به چه شیوه ای گراییدند و ازکدام هنرمندان تاثیر پذیرفتند؟

به شیوه پست امپرسیونیسم واز ماتیس و پیکاسو تاثیر پذیرفتند

39- هم ارزش بودن فضاهای مثبت و منفی و ارتباط آن را با تائوییسم در نگاره‌های خاور دور توضیح دهید.

فضاهای خالی که در نقاشی چینی خلاء نامیده می‌شود، همان اندازه در ترکیب‌بندی اهمیت داشت که بخش‌های سرشار از فرم، و این برگرفته از اعتقادات تائوییسم بود مبنی بر اینکه معنی داشتن هر پدیده‌ای مستلزم وجود متضاد آن است: تا غم نباشد شادی معنی ندارد و تا تاریکی نباشد روشنایی را نمی‌شود درک کرد.

40- خطی که از حروف تشکیل نشده یعنی الفبایی نیست و به جای حروف از نشانه استفاده میکند کدام است؟

الف.چینی                         ب.ژاپنی                          ج.ایرانی                        د.مصری

41- نخستین نوشته های چینی به دست آمده مربوط به چه دوره ای میشده و بر چه عناصری نوشته شده؟

الف.تانگ.چوب درختان       ب.سونگ.استخوان حیوانات      

  ج.شانگ.استخوان و لاک لاک پشت            د.مینگ.دیوار غارها

42- کدامیک از موارد زیر جزو نشانه های خطی چینی میباشد؟

الف.تحریری            ب.استفاده از مهرهای مرکبی               ج.برجسته کردن حروف          د.نشانه های آوانما

43-در خطوط چینی نشانه خطی که از تکرار دو یا چهار بار یک نشانه حاصل میشود کدامیک از چهار گزینه است ؟

الف.نشانه های آوانما                ب.ترکیب های نمادین            ج.جایگزین سازی                د.تصاویرو اشیا

44-کدامیک از خطوط زیر تا امروز یکی از رایج ترین خط باقی مانده است؟

الف.کای شو                   ب.لی شو                   ج.خط منتظم                 د.سین شو

45- کدامیک از موارد زیر جزو پنج شیوه خوشنویسی در چین است؟

الف.مهرگونه               ب.تحریری                    ج.روان                  د.همه موارد

46- مشکل ترین شیوه نگارش که به ضربات قلموبستگی دارد....................است

الف.تحریری                ب.مهرگونه                  ج.غیرمنتظم                  د.منتظم

47- کدامیک از شیوه های خوشنویسی زیر برای حروف برجسته چاپی مورد استفده قرار میگرفت؟

الف.منتظم              ب.روان                     ج.تحریری               د.مهرگونه

48- خوشنویسی روان در چه زمینه ای بکار گرفته میشد؟

الف.در چاپ               ب.نوشته های روزمره                  ج.برای تزیین                د.برای نوشتن فرمان امپراطوران

49- چرا خط   فرهنگ و زبان چین به کره  ژاپن و ویتنام راه پیدا کرد؟

الف.صلح میان این کشورها         ب.تسلط چین بر آنها          د.برای خود خط بومی نداشتند             د.هیچکدام

50- آغاز صنعت چاپ همزمان با کدام عصر بوده؟

الف.سونگ           ب.شانگ             ج.تانگ                د.مینگ

51- بیشترین پیشرفت های فرهنگی چین در عهد کدام امپراطوری بوده؟

الف.پی شنگ                 ب.تانگ             ج.شانگ                د.سونگ

52- نارا پایتخت کدام کشور بود؟

الف.چین                           ب.ژاپن                          ج.کره                           د.ویتنام

53- ژاپنی ها حروف متحرک فلزی را از کدام کشور ها اخذ کردند؟

الف.کره.ژاپن                   ب.کره.پرتغال                      ج.ژاپن.چین                   د.کره.پرتغال

54-آثار کشف شده ترک های اویغور در کجا بوده؟

الف.نارا              ب.غار تون هوانگ ترکستان                  ج.خاور دور                   د.ژاپن

55- کدامیک از موارد زیر از ویژگی های خط ترک های اویغور است؟

الف.اندیشه نگار             ب.مهرگونه                  ج.تصویرنگار               د.آوانگاشت

56- چرا چاپ کتاب با حروف چاپی در دوران سونگ تحولی در تولید کتاب به بار نیاورد؟

الف.نداشتن استحکام چوب           ب.زحمت زیاد               ج.تعداد زیاد حرووف چینی            د.همه موارد

57- چاپ کتاب یا استفاده از حروف چوبی مربوط به چه دوره ای میشود

الف.سونگ              ب.مینگ                     ج.تانگ                 د.شونگ

58- پل ارتباطی بین فرهنگ چین با هند.تبت و آسیا کدام فرهنگ بود؟

الف.اویغور                ب.ژاپن                  ج.ویتنام                  د.پرتغال

 

 59- با استفاده از منابع در دسترس و با توجه به سابقه‌ی چینی‌ها در حروفچینی چرا اختراع چاپ را به گوتنبرگ نسبت داده‌اند؟

کار چاپ چینی‌ها بیشتر دستی بوده اما گوتنبرگ بطور کامل ماشین چاپ را اختراع کرده است.

60- با استفاده از منابع اصطلاح «هند و ایرانی» را توضیح دهید.

پاسخ 1: اکبر شاه علاقه‌ی فراوانی به کتابت داشت و بیش از یکصد و پنجاه نقاش از جمله نقاش ایرانی را در دربار داشت، او به آمیزش سنت‌های هند و ایرانی با قواعد نقاشی اروپایی تأکید می‌کرد، در نتیجه اصول طبیعت‌پردازی غربی و شیوه‌ی تزئینی ایرانی با سنت‌های تصویری هندویی و به ویژه رنگهای تند و خالص به هم آمیخت و شیوه‌ای شکل گرفت که در اساس وحدت کاملی نداشت.  پاسخ 2: انتقال اسلام به هند عموماً به دست ایرانیان صورت گرفت. زبان فارسی را نیز در هند رواج داد، مغولان مسلمان،‌گورکانیان با تأسیس امپراتوری وسیعی در هند فرهنگ و هنر ایرانی‌ـ اسلامی را بیش از پیش در این سرزمین گسترش دادند که به هند و ایرانی مشهور شد.

61- نقاط مشترک هنر هند و خاور دور را بیان کنید.

در خاور دور به هنر اهمیت می‌دهند و در بررسی سیر خط و خوشنویسی در خاور دور باید به ترک‌های اویغور اشاره کرد که طی قرون وسطی فرهنگ والای داشتند. ترک‌های اویغور پس از شکست از مغولان صنعت چاپ را در اختیار آنان گذاردند، و فرهنگ اویغور در حکم شباهت و پل ارتباطی بین فرهنگی چین و هند بود.

62- از کدام یک از خطوطی که در این فصل مطرح شد، در گرافیک معاصر ایران استفاده می‌شود؟

بیشتر از خط نستعلیق در گرافیک معاصر استفاده می‌شود.

63- چه کاربردهای معاصری برای خط ثلث‌ می‌توانیم بیابیم؟

از خط ثلث بیشتر در کتیبه‌ها، تزیینات داخلی مساجد، بناها، متون اسلامی و مناطق باستانی (اسلامی) بکار می‌رود.

64-  کاربردهای خط طغری چیست؟

خط طغری برای نوشتن لقب بزرگان، تزین متون اسلامی و قرآنی، حک شدن بر مهر و نگین انگشتر کاربرد دارد.

65- خط نسخ چه تفاوت‌هایی با خط موسوم به «نسخ روزنامه‌ای» دارد؟

خط نسخ بسیار روان و خواناست، خط نسخ روزنامه‌ای از خط نسخ گرفته شده است اما بسیار خشک و نازیباست.

 66- (قبل از ظهور اسلام خط عربی در ایران بیشتر برای چه اموری بکار میرفت؟

 امور دیوانی 

67- (در قرن اول  ح ق از چه وسیله ای به عنوان صفحه  برای نوشتن استفاده میکردند؟

 پوست

68-در قرن دوم تولید کاغذ در کجا آغاز شد؟

بغداد

 69- -نخستین قرآن های چاپی بین چه سال هایی و در کدام کشور به چاپ رسیده است؟

بین سال های 1483 تا1499 میلای _ونیز

70- کتاب هایی که از شهر باستانی فیو م کشف شد در کجا نگهداری میشود؟

در وین و سایر شهر های روپایی

71- چرا تصویر سازی در سرزمین های غربی اسلامی مانند آفریقا و اسپانیا چندان رشد نکرده است؟

به علت تعصبات بومی

72-کتاب های مصور به زبان عربی تولید شده اند به چند گروه تقسیم شده اند؟ *

دو گروه 1-کتاب های علمی 2-کتاب های شعر و حکایت

 73- بهترین کتاب های علمی که ترجمه عربی از زبان یونانی است  را نام ببرید؟

 کتاب الادویه مفرده برگرفته از کتاب  ماتریا مدیکا

 74- دو نمونه از کتاب های شعر و حکایت را نام ببرید؟

*مقالات حریری *کلیه و دمنه

 75-رجوع به ارزش های های تصویری ساسانی در زمان کدام جکومت کاملا محسوس بوده است؟

 حکومت سلجوقیان در بغداد مهربان باشید.

76- کدام هنر در جوامع اسلامی محبوبیت بیشتری داشته است؟

هنر خوشنویسی و کتاب‌آرایی (بدلیل ارج نهادن مسلمانان به تزیین قرآن و متون اسلامی)

77- شکل‌های ظاهری نخستین کتاب‌ها، قبل از کتاب‌های کاغذی با جلد ضخیم را توضیح دهید.

بسیاری از جلدها از پاپیروس ساخته می‌شد که روی آن چرم کشیده می‌شد. گاهی هزینه‌ی بیشتری برای ساختن جلد مصرف می‌شد و از قطعاتی از عاج، استخوان و چوب‌های رنگین در ساختن آن استفاده می‌شد.

78- شکل دو صفحه مقابل هم در نسخه‌های خطی آیا ارتباطی با معیارهای دو صفحه مقابل هم صفحه‌آرایی معاصر دارد؟

در آن زمان عطف و فاصله‌ی کادر صفحه تا عطف و فاصله‌ی کادر تا بالای صفحه و طرف برش و پایین صفحه به دلایل مختلف زیاد انتخاب می‌شده اما حالا این فاصله‌ها کم‌تر و حالت نرمال به خود گرفته.

79- نخستین اثری که میتوان اثر چاپی اطلاق کرد متعلق به چه کسانی بود؟در کجا؟

متعلق به انسان ماقبل تاریخ است در غار گارگاس در فرانسه

80-. ویژگی آثار انسان های ماقبل تاریخ چیست؟

عبارت است از اثر دست انسان به صورت منفی و مثبت با استفاده از رنگ های قرمز و سیاه و زرد

81-. کدام آثار اولین آثار چاپی می باشند؟چرا؟

اگر بتوان چاپ را فرایندی به حساب آورد که با استفاده از آن به طور همزمان بیشتر از یک اثر تصویری با کیفیت مشابه تهیه کرد، میتوان اثر دست انسان ماقبل تاریخ را اولین اثر چاپی به شمار آورد.

82-ویژگی استوانه های کنده کاری شده سومریان را بنویسید.

روی این استوانه ها شکل هایی به صورت نقش گور کنده کاری شده است که با غلتاندن آن روز گل خام اثر معکوس آن نقوش روی گل منعکس میشود و با تکرار این عمل روی گل خام میتوان اثرهای متعدد با کیفیت مشابه بوجود آورد.

83-چاپ چه زمانی به غرب رسید؟

پس از نفوذ شرق از طریق جنگ های صلیبی در اروپا، چاپ با لوح چوبین مانند کاغذ از چین به غرب رسید.

84-تصاویر نخستین باسمه های اروپایی چه چیزهایی بود؟

تصویر چاپی قدیسان بود که برای آموزش روایات مذهبی به کار میرفت.

85-اختراع صنعت چاپ به نام چه کسی ثبت شده است؟

 به نام یوهان گوتنبرگ، زرگر آلمانی. او حروف متحرک با آلیاژی مطلوب با ویژگی های لازم و پرس چاپ مناسب برای انتقال مرکب از حروف به کاغذ را ابداع کرد.

86-نخستین چاپخانه در ایران در کجا تاسیس شد؟

در جلفای اصفهان، نزدیک سی سال پس از آنکه شاه عباس اول صفوی آرامنه را به آنجا کوچانید تاسیس شد که در آن از حروف سربی استفاده میشد.

87-نخستین چاپخانه ی سنگی در ایران در کجا تاسیس شد؟

 به فرمان عباس میرزا نایب السلطنه، پسر فتحعلی شاه در تبریز به راه افتاد و پس ار آن در تهران و شهرهای بزرگ دیگر چاپخانه هایی به شیوه سنگی یا سربی تاسیس شد.

88-نخستین روزنامه ایران به چه شیوه ای انتشار یافت و چه مدت چاپ آن ادامه داشت؟

به شیوه ی سنگی و با نام کاغذ اخبار در سال 1253 هجری قمری انتشار یافت و تا حدود سه سال انتشار می یافت.

89-یکی از اقدامات مترقی و اصلاح طلبانه ی امیرکبیر انتشار چه روزنامه ای بود؟

وقایع اتفاقیه که به اعتقاد عده ای اولین روزنامه ی فارسی به سبک و ترکیب کنونی است.

90-اوج موفقیت چاپ سنگی در زمان چه کسی بوده است؟

در زمان حکومت ناصرالدین شاه

91-دو نوع خطی که پیش از ظهور اسلام در شبه جزیره عربستان به کار گرفته می شد چه بود ؟

نوعی خط کوفی  معروف به کوفی ناقص یا خط جزم و خط نسخ

92-خط کوفی به چند گونه تقسیم می شود نام ببرید ؟

چهار گونه: 1- ساده 2- متوسط3- تزئینی4- بنایی (معقلی)

93- کدام خط به دلیل خوانا بودن باعث شد دیگر خطوط از صحنه خارج شوند ونام هنرمندان خوشنویسی که در شکل گیری این خط تاثیر زیادی داشتند را ذکر کنید ؟

 خط نسخ و هنرمندان خوشنویس ابن مقله ، یاقوت مستعصمی و میرزا احمد نیریزی

94-خطوط شش گانه  یا اقلام سته را نام ببرید.

 اقلام ستّه (شش قلم) شامل ثلث، نسخ، محقق، توقیع، رقاع و ریحان است

95- در باره خط دیوانی توضیح دهید ؟

جواب صفحه 62 کتاب شناخت هنر گرافیک1

96- آنچه در باره خط طغری می دانید بنویسید.

جواب صفحه 63 کتاب شناخت هنر گرافیک1

97- خط نستعلیق را چه کسی ابداع کرده و این خط چه لقب گرفته است ؟

جواب صفحه 64 کتاب شناخت هنر گرافیک1

98- ارتباط اختراع کاغذ با صنعت چاپ با استفاده از منابع در دسترس بنویسید.

با اختراع چاپ نیاز به صفحه‌ای که اطلاعات چاپی را روی آن منتقل کنند بیشتر می‌شد و در نتیجه اختراع کاغذ بود که به صنعت چاپ کمک کرد و آن را سهل‌تر نمود.

99- اگر نخستین چاپخانه ایران در زمان شاه عباس به شیوه‌ی چاپ سنگی بود احتمالاً چه تغییراتی در صنعت چاپ ایجاد می‌شد؟

اگر اولین چاپخانه‌ی ایران به شیوه‌ی چاپ سنگی بود احتمالاً تمام زمان تلف شده، برای ایجاد چاپخانه‌ی سربی، و سپس مورد پسند واقع نشدنش از نظر مردم، صرف پیشرفت در زمینه‌ی چاپ سنگی می‌شد.

100-سه رویکردی که رنسانس درهنرکتابت پدیدآوردنام ببریدوتوضیح دهید؟

نخست ،توجه به ژرفانمایی یاسه بعدی نمایی به صورتی علمی؛دوم،تأکیدبردانش کالبدشناسی وبازنمایی همه جانبهٔ اندام انسانی-که پیش ازآن درهنریونانی هم دیده می شد؛وسوم،بازشناخت فرم های معماری وبه طورکلی هنریونان وروم باستان.

 

لطفا نظرات خود را در باره چگونگی ارائه این درس ارسال نمائید

 موفق باشید 

جلال عطارزاده 

 

/ 0 نظر / 31 بازدید