سوآلات درس چاپ ماشینی

بسم الله الرحمن الرحیم  

سلام به دانشجویان عزیز و گرافیستهای محترم  همانطور که خواسته شده بود  تا از مطالب مشخص شده سوال طراحی شود  گروهی از دانشجویان که به موقع  سوآلات را ارائه کردند  اسامی آنها در اینجا درج میگردد و درپی ان سوالات طراحی شده آورده شده . برخی از دانشجویان عزیز سعی خوبی نموده اند و به خوبی سوالات را طراحی نموده اند  با مطالعه این سوالات  بهترین سوآلات طراحی شده را با ذکر شماره سوال و نام ارسال کنند میزان دقت خود را در مطالعه این پرسش و یاسخ ها نشان خواهید داد . 

توضیح اینکه اسامی کسانیکه در این مطلب ذکر گردیده  از امتیاز در نظر گرفته بر خوردار خواهند بود ودیگران که سوآلات را رائه نکرده اند شامل کثر امتیاز ونمره  خواهند شد .

اسامی طراحان سوالات چهار گزینه ای

 • فاطمه رئوف هاشمی
 • مرضیه مقدم فرد
 • فاطمه جابری
 • زهرا اشتیانی
 • سارا علی حسینی صدیق
 • رقیه بیگ طاش
 • نسیم کرماجانی
 • فریبا طراح
 • شادی حاجی پور فرد
 • قدریه محزونی
 • زهرا مهدوی
 • اکرم دهجی
 • حمیده احمدی پسند
 • هدیه بختیاری
 • الهام معصومی
 • راضیه طلعتی ولی پور

 • زهراسادات طباطبایی

 • زهرادهقان

 • زمانی پور

 • سوالات تشریحی

 زمانی پور

مرضیه مقدم فرد

زهرا دهقان

سارا علی حسینی صدیق

فرزانه گلچین

زهرا اشتیانی

گلنوش حیدری

فاطمه جابری

قدریه محزونی

شادی حاجی پور

زهرا اشتیانی

زمانی پور

بیگرد رسولی

نسیم کرماجانی

فریبا طراح

الهام معصومی

ک.آفتاب

شهرزاد راسخ مفخم

شادی حاجی پور فرد

زهرا مهدوی

پریسا آهنگران

فاطمه رئوف هاشمی

اکرم دهجی

حمیده احمدی پسند

 سوآلان چهار گزینه ای                                                                                   

1-استفاده از کتابچه cmyk چه کمکی به ما در طراحی می کند؟
الف)برای رفع مشکلی که رنگ طرح ما در مانیتور نان می دهدپس از چاپ تغییر می کند.
ب)اطلاعات بیشتر
چ)کمک می کند تار رنگ موردنظررا با درصد مناسب که باعث رفع مشکل نشود انتخاب و وارد کنیم
د)گزینه ی الف و ج
2-انتخاب رنگ در طراحی به واسطه نرم افزار های موجود چنان ساده شده است که گاهی طراح بدون در نظر گرفتن ............ اقدام به انتخاب رنگ موردنظر خود می کند. 
زیبایی    

 کیفیت      

 نکات فنی    

 هیچکدام

3-در طراحی نقشه بهتر است از رنگهای تفکیکی استفاده شود چرا؟
کیفیت بهتر      

 چاپ واضحتر    

  چاپ واضحتر و زیباتر    

 هیچکدام

4-در طراحی نقشه بهتر است کار در چند رنگ ترکیبی طراحی نشود؟
2رنگ

 3رنگ

 4رنگ

 5رنگ

5-اگر متوجه شویم که رنگ نمونه ترکیبی از cmyk نیستچه باید کرد؟
1)در زمان چاپ زینک پنجمی تهیه کرده و چاپ کنیم
2) در این حالت رنگ موردنظر حتماً یک رنگ pantone است، بنابراین می توان در زمان چاپ زینک پنجمی تهیه کرده و چاپ کنیم
3)ابتدا آن قسمت که رنگ جداگانه ای دارد را مشخص می کنیم سپس زینک پنجم تهیه کرده و چاپ می کنیم
4)هیچکدام

  نویسنده:فاطمه رئوف هاشمی

............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 

 6- صحافی ...........و............ را می توان به 2 حالت انجام داد.

1)پانچ-مفتولی
2)نخی-مفتولی 
3)پانچ-نخی
4)مفتولی-فنرسیمی

7-  روشی از صحافی که بیشتر به منظور بایگانی کاربرد دارد کدام گزینه است؟
1)ته دوخت
2)مفتولی
3)پانچ
4)فنرپلاستیکی

8- کدام نوع از روش های صحافی در دسترس بوده و امکان انجامش در محیط های شخصی و اداری فراهم است؟
1)ته چسب
2)مفتولی
3)پانچ
4)ته بند پلاستیکی   

نویسنده:مرضیه مقدم فرد

............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 

9)در  فرم رحلی 4 صفحه رو  4 صفحه پشت می باشد یعنی هر فرم چاپی چند صفحه می باشد؟

1)16 صفحه
2)18صفحه
3)36صفحه
4)8صفحه
10)در قطع جیبی (پالتویی)هر 2فرم را در چه قطعی از صفحات باید مونتاژ کرد؟
1)70 ×100
2)50×70
3)70×50
4)هیچکدام

 نویسنده:فاطمه جابری

............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 

11-تعداد صفحات هر فرم چاپی در قطع جیبی باید چند صفحه باشد؟

1)12صفحه
2)10صفحه
3)4صفحه
4)14صفحه
12_قطع جیبی (پالتویی)همانند کدوم یک از قطعات کتاب فرم بندی میشود؟
1)قطع سلطانی
2)قطع خشتی
3)قطع بیاضی
4)قطع آکاردونی

 نویسنده:فاطمه جابری

............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 

13-تعداد صفحات هر فرم چاپی در قطع جیبی باید چند صفحه باشد؟

1)12صفحه
2)10صفحه
3)4صفحه
4)14صفحه
14_قطع جیبی (پالتویی)همانند کدوم یک از قطعات کتاب فرم بندی میشود؟
1)قطع سلطانی
2)قطع خشتی
3)قطع بیاضی
4)قطع آکاردونی

 15- چاپ در آغاز ظهور خود برطرف کننده کدام نیاز بود؟

1- نیاز اقتصادی

2- نیاز اجتماعی

 3- نیاز فرهنگی

 4-همه موارد سوال : صفحه 13 پاراگراف دوم خط اول جواب : صفحه 13 پاراگراف دوم خط اول جواب صحیح: گزینه 3

 

 16- کدام بخش بحث مهمی در چاپ است و باعث کاهش چشمگیر هزینه های چاپی می شود ؟

  1- رنگ

 2- تهیه سند

 3-لیتوگرافی

 4- فرم بندی سوال: صفحه 15 پاراگراف 7 خط 1 و2 جواب : صفحه 15 پاراگراف 7 خط 1 جواب صحیح: گزینه 2

 

 17- کدام بخش در طراحی کتاب و مجلات به کار می رود ؟

 1- فرم بندی

 2- رنگ

3-فونت

  4-تهیه سند سوال :صفحه15 پاراگراف 6 خط 4 و5 جواب : صفحه 15 پاراگراف 6 خط 4 جواب صحیح : گزینه 1

نویسنده:زهرا اشتیانی

............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 

18-یک کادر رنگی cmyk در چاپ با چهار رنگ....... به دست می آید.

آبی.بنفش .قرمز .نارنجی 2)سیاه.قرمز. زرد.بنفش 3)آبی .قرمز.زرد.مشکی 4)قرمز.بنفش زرد. آبی

 19-  یک ماشین چاپی بطور کلی تشکیل شده است از......متعدد که ..... را یکنواخت کرده و نهایتا به .....میرساند. 1)غلطک_رنگ_زینک 2)چرخدنده_مرکب_زینک 3)غلطک_مرکب_زینک 4)زینک_رنگ_غلطک

20-  در ماشین های تک رنگ هر نوبت .......چاپ شده و پس از اتمام زینک تعویض میشود.                                                             1)دو رنگ 2)سه رنگ 3)چهار رنگ 4)یک رنگ

 21-   برای اینکه درصد خطا در چاپ پایین آید باید کارهای ظریف چهار رنگ خود را با......... چاپ کنیم.                                                  1)ماشین چهار رنگ 2)دو رنگ 3)یک رنگ 4)سه رنگ

 نویسنده:سارا علی حسینی صدیق

............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 

 22- یک کادر رنگی cmyk در چاپ با چهار رنگ....... به دست می آید.

 1)     آبی.بنفش .قرمز .نارنجی 2)سیاه.قرمز. زرد.بنفش 3)آبی .قرمز.زرد.مشکی 4)قرمز.بنفش زرد. آبی

 23-   یک ماشین چاپی بطور کلی تشکیل شده است از......متعدد که ..... را یکنواخت کرده و نهایتا به .....میرساند. 1)غلطک_رنگ_زینک 2)چرخدنده_مرکب_زینک 3)غلطک_مرکب_زینک 4)زینک_رنگ_غلطک

 24-   3-در ماشین های تک رنگ هر نوبت .......چاپ شده و پس از اتمام زینک تعویض میشود.                                                    1)دو رنگ 2)سه رنگ 3)چهار رنگ 4)یک رنگ

25-  برای اینکه درصد خطا در چاپ پایین آید باید کارهای ظریف چهار رنگ خود را با......... چاپ کنیم.

  1)ماشین چهار رنگ 2)دو رنگ 3)یک رنگ 4)سه رنگ

نویسنده:سارا علی حسینی صدیق[

............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 

 26-هر چه زینک بهتر باشد زمان سوختن ان ......وبه دنبال ان تیتراژچاپ را .....میبرد؟

            الف)بیشتر-بالا_ب)کمتر -بالا_ج)بیشتر -پایین_د)کمتر -پایین (جواب:الف)

27 -  بکی از راههای افزایش تیتراژچاپ افست استفاده از ......است
الف:وینک سربی ب:زینک مسی ج:زینک اهنی د:زیتک الومینیومی
(جواب :ب)
28 - کنترل اندازه ترام ها در چاقی ولاغری برای تهیه کدام یک از مورد های زیر است؟

 الف:افست ب:زینک ج:پلیت د:الف وب(جواب:ب)

 نویسنده:رقیه بیگ طاش

............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 

 29- .علت اینکه در کار با غلطت لاستیکی رجیسترها روی هم نمی افتند چیست؟ 

  1.تماس بین کاغذ و لاستیک ضعیف است

2.فشار بیش از حد در زمان چاپ و فشار بین سیلندر ها و غلطک لاستیکی
3.چسبندگی سطح لاستیک به دلیل استفاده از مواد پاک کنند ه نامرغوب    

4.لاستیک شیشه ای شده است

    30- .لوله شدن،گیر کردن و چسبندگی لبه انتهایی کاغذ درهنگام چاپ با غلطک لاستیکی به چه علت است؟

 1.فشارچاپ زیاد  

2.فشار بیش از حد بین زینک و لاستیک و کاغذ

3.ضعف درتماس و جداشدن کاغذ از لاستیک

 4.گزینه 1و3

31- چرا در برخی موارد در هنگامی که چاپ روی مقوای پشت طوسی چاپ شده است طرح تیره تر از عکس اصلی دیده می شود؟ 

 1. چاق شدن شدن ترام ها در آن

 2.فشار چاپ زیاد است

3.انقلاض و انبساط مقوا در اثر قرار گرفتن در مجاورت هوا

32- اندازه ترام در کدام گزینه از بقیه چاق تر می شود؟

  1 .زینک

 2.فیلم

3.کاغذ

 4.در همه گزینه ها به یک اندازه است

 جواب ها:

1.گزینه3
2.گزینه4
3.گزینه1
4.گزینه3

 نویسنده:نسیم کرماجانی

............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 

33- علت اینکه در کار با غلطت لاستیکی رجیسترها روی هم نمی افتند چیست؟

 1.تماس بین کاغذ و لاستیک ضعیف است

2.فشار بیش از حد در زمان چاپ و فشار بین سیلندر ها و غلطک لاستیکی
3.چسبندگی سطح لاستیک به دلیل استفاده از مواد پاک کنند ه نامرغوب

 4.لاستیک شیشه ای شده است         

34- لوله شدن،گیر کردن و چسبندگی لبه انتهایی کاغذ درهنگام چاپ با غلطک لاستیکی به چه علت است؟  

1 .فشارچاپ زیاد

2.فشار بیش از حد بین زینک و لاستیک و کاغذ

 3.ضعف درتماس و جداشدن کاغذ از لاستیک

 4.گزینه 1و3

35- چرا در برخی موارد در هنگامی که چاپ روی مقوای پشت طوسی چاپ شده است طرح تیره تر از عکس اصلی دیده می شود؟ 

1  . چاق شدن شدن ترام ها در آن

2.فشار چاپ زیاد است

3.انقلاض و انبساط مقوا در اثر قرار گرفتن در مجاورت هوا

 36- اندازه ترام در کدام گزینه از بقیه چاق تر می شود؟ 

1.زینک  

 2.فیلم

 3.کاغذ

 4.در همه گزینه ها به یک اندازه است

 نویسنده:نسیم کرماجانی

37- یکی از حساس ترین مراحل چاپ کدام است؟

 1)مونتاژ فیلم *

 2)کنترل فیلم

3)کنترل زینک

4)هیچ کدام

 38- تیراژ این نوع زینک معمولا 50 هزار بار می باشد.

 1)زینک آلمینیومی *

2)زینک مسی با روکش کروم

 3)پلیت

4)گزینه 1و2

39- برای بالابردن تیراژ چاپ در این نوع زینک امکان سوزاندن آن فراهم شده است.

  1)پلیت

 2)زینک مسی با روکش کروم

3)زینک آلمینیومی

  4)گزینه 1و3

  4_درایت و کاردانی مونتاژکار به خاطر کم شدن هزینه های چاپ در تیراژ بالا در کدام مرحله حائز اهمیت است؟

 1)کنترل رنگ ها از نظر CMYK بودن آن

  2)فشرده سازی فایل ومشکلات

 3)مونتاژ فیلم

 * 4)لیتوگرافی

 نویسنده:فریبا طراح

 ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 

Dmax - 41Dmin در چه حالتی قدرت تشخیص و تفکیک اسکنر در نقاط تاریک و روشن بیشتری دارد؟
1)بالاتر  پایین تر
2)پایین تر  بالاتر 
3)پایین تر  پایین تر
4)بالاتر  بالاتر

 نویسنده:شادی حاجی پور فرد

............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 

 Ppi (42  چیست؟

1)همان رزولوشن است
2)تعداد پیکسل در یک اینچ
3)گزینه 1و2
4)هیچ کدام
43- یکی از مهمترین مراحل فرآیند سازی طراحی تا چاپ چیست؟
1)اتد تصویر
2)اسکن تصویر
3)اندازه تصویر
4)over print تصویر
44-منظور از Dmaxچیست؟
1)اسکن تصویر
2)کمیتی برای نمایش قدرت تشخیص و تفکیک دو نقطه مجاور در تاریکترین نواحی تصویر است
3)کمیتی برای نمایش قدرت تشخیص و تفکیک دو نقطه مجاور در روشنترین نواحی تصویر است
4)همان ppi میباشد

 نویسنده:شادی حاجی پور فرد

............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 

 45.یک طراح وناظر چاپ آگاه باید چه  مواردی را در نظر بگیرد؟

الف :محدودیت های سیستم را بداند.
ب:همه محدویت های سیستم رابداند قبل از انجام کاراقدام به تهیه کاغذ یا مقوا چاپ کند.
ج:کنترل و نظارت دقیق در مرحله انتخاب کاغذ و مقوای  مناسب .
د:همه موارد.
46.یکی ازعلل خارج شدن رجسترها در زمان چاپ می باشد .
الف: گرید آن عمودبر محور سلیندر می باشد.
ب:گرید آن در عرض قرار می گیرند.
ج:گرید آن به موازات محور سلیندر قرار  می گیرد.
د:گرید آن در عرض به موازات محور سلیندر قرار می گیرد.

 نویسنده:قدریه محزونی

............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 

 47.در چه مواردی معمولا نیازبه تهیه قالب است؟ 

الف :برای خط تا کردن
ب:برای کارهای چاپی که برش غیر معمول دارند
ج:موارد الف وب
د:هیچکدام
48.مرغوبترین کاغذها ازچه جنسی میباشد؟
الف:پنبه وکتان
ب:پنبه وپشم
ج:پنبه وچوب
د:کتان
49.بسیاری از مقواهادر اثر جذب رطوبت ابعاد آنها تغییر پیدا میکند چگونه میتوان تغییر ابعاد آنها را مشخص کرد؟
الف:می توان آنها را کاملا خیس کرد وبعد طول آنها را مقایسه نماییم.
ب:می تواند در هنگام چاپ تشخیص داد.
ج: می توان ازهر کدام یک نوارباریک بریده وآن راکاملا خیس کرده وسپس طول آنها رابا هم مقایسه نمایید.
د:مقوایی که تغییر ابعاد آن کمتر است از مرغوبیت بالاتری برخوردار می باشد.

 نویسنده:قدریه محزونی[

............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 

 50- تمام فعالیت های چاپی در یک تقسیم بندی کلی به چند دسته تقسیم بندی میشود ؟کدام مورد جزءمرحله پس از چاپ میشود؟

الف)2دسته.اسکن تصاویر

 ب)4دسته.تهیه هر نوع زینک

 ج)3دسته.برش و دایکات

 د)2نوع.دوخت و صحافی 

 پاسخ:ج

 نویسنده:زهرا مهدوی

............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 

 51- از قرن 15 میلادی تا چند دهه گذشته کدام چاپ بهترین و ارزانترین شیوه برای طراحی و چاپ بوده و زیر مجموعه ی کدام چاپ است؟

   ا)لترپرس.گود      

  ب)لترپرس.برجسته

  پ)افست.همسطح

  ت)افست.برجسته پاسخ:گزینه ی 2

  نویسنده:اکرم دهجی[

............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 

 سوال تستی,از قرن 15 میلادی تا چند دهه گذشته کدام چاپ بهترین و ارزانترین شیوه برای طراحی و چاپ بوده و زیر مجموعه ی کدام چاپ است؟

  ا)لترپرس.گود

 ب)لترپرس.برجسته

 پ)افست.همسطح

ت)افست.برجسته پاسخ:گزینه ی

 نویسنده:اکرم دهجی

 52. امروزه اساسی ترین و بیشترین تولیدات کارهای چاپی با چه تکنیک هایی انجام میشود؟

  الف. گود

  ب. مسطح

  ج. برجسته

 د. هر سه مورد

 جواب: هر سه مورد

 نویسنده:حمیده احمدی پسند

............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 

 53-امروزه اساسی ترین و بیشترین تولیدات کارهای چاپی با چه تکنیک هایی انجام میشود؟

 الف. گود

ب. مسطح

 ج. برجسته

 د. هر سه مورد

  54- . عمل چاپ برای اولین بار توسط چه کسی و چگونه صورت گرفت؟

 نویسنده:حمیده احمدی پسند[

............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 

 55-کدام یک از گزینه های زیر شامل مراحل پس از چاپ است؟

 1لف-طراحی دستی-دایکات

 ب)پوشش محافظ چاپ

 ج)دوخت و صحافی- جعبه چسبانی

د)اسکن تصاویر- محافظ چاپ uv

 نویسنده:هدیه بختیاری

 ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 

56-. گرماژ کاغذ بر چه اساسی محاسبه می شود؟ ص 102 ، خط 19

80*80cm الف) بر اساس

ب) بر اساس ضخامت

100*100cm ج) بر اساس

70*50cm د) بر اساس

جواب: گزینه ج ، ص 102 ، خط 19

57- ضخامت کاغذ بر چه اساسی بیان و با چه وسیله ای سنجیده می شود؟ ص 102 ، خط 26

الف) میکرون – متر

ب) میکرون – میکرومتر

ج) سانتی متر – متر

د) سانتی متر – میکرو متر

جواب: گزینه ب، ص 102 ، خط 26

58- گاهی مواد مصرفی (کاغذ،مقوا و ...) از فشردگی بالایی برخوردارند و این باعث می شود که ...... آنها نسبت به نوع دیگر که تراکم کمتری دارد .....باشد. ص 103 ، خط 2و 3

الف) ضخامت-بیشتر

ب) فشردگی-کمتر

ج) فشردگی-بیشتر

د) ضخامت-کمتر

جواب: گزینه د، ص 103 ، خط 2و 3

59- کدامیک از انواع مقوا در اثر رطوبت تغییر ابعاد می دهد؟ ص 103 ، خط 4

الف) مقواهایی که از فشردگی کمتری برخوردارند

ب) مقواهایی که بافت درشت تری دارند

ج) مقواهایی که گرماژ بالایی دارند

د) مقواهایی که ضخامت بالاتری دارند

جواب: گزینه الف، ص 103 ، خط 5

60- استفاده از سیستم پودر پاشی در چاپ به چه دلیل است؟ ص 104 ، خط 1

الف) برای زودتر خشک شدن رنگها

ب) برای جلوگیری از پشت زدن کارها

ج) برای جلوگیری از چسبیدن کاغذهای رویهم قرار گرفته

د) هیچکدام

جواب: گزینه ب، ص 104 ، خط 1

61-  سلفون بر روی کار و ........ چسبانده می شود. ص 104 ، خط 17

الف) هنگام چاپ

ب) قبل از مرحله چاپ

ج) یک بار قبل و یک بار بعد از چاپ

د) بعد از مرحله چاپ

جواب: گزینه د، ص 104 ، خط 18

62- بهترین جایگزین برای سلفون کدام پوشش است؟ ص 105 ، خط 3

uv ( الف

ب) نایلون

ج) پوشش بهتری وجود ندارد

د) چسب

جواب: گزینه ج، ص 105 ، خط

نویسنده : الهام معصومی

/ 5 نظر / 703 بازدید
الهام سرکانی

خاک بیدار در فصل بهار واقعیتی را به یادمان می آورد براستی که هرگز چیزی نمیمیرد مگر آنکه دوباره زنده می شود پس به تدبیر خردمندانه خداوند ایمان بیاور و هرگز از او شکی به دل راه مده چون در ملکوت آسمانی اش چیزی نیست که برای ابد از میان برود. با سلام و تبریک سال نو راستش خیلی وقت نمی کنم بیام اینترنت ولی به یادتون هستم و براتون موفقیت و سلامتی از خداوند خواستارم. مهربان باشید[گل]

بیگرد رسولی

سلام استاد وقتتون بخیر سوال هارو براتون فرستادم برای دیرشدنش هم ببخشید

فاطمه رمضانی

انواع چاپ: چاپ افست:عمدتا برای انتشارات وتبلیغات .چاپ فلسکو:عمدتا برای بسته بندی.ازچاپهای برجسته که درآن کلیشه لاستیکی حاوی طرح مستقیما باجنس چاپ شونده درتماس است این روش به دلیل استفاده ازکلیشه پلاستیکی قابل انعطاف است وبرای چاپ برروی سطح نایلونی مناسب است -چاپ هلیوگراور: عمدتا برای بسته بندی .چاپ سیلک اسکرین: عمدتا برای چاپهای تبلیغاتی تفکیکی چاپ دیجیتال:برای همه مصارف تبلیغاتی واداری درتیراژپایین است. چاپ باتیک: چاپ برروی پارچه ابریشمی است که نخست درچین متداول بوده وبعدبه کشورهای دیگر. چاپ قلم کارسازی ابتداپارچه رایک روز درآب رودخانه میگذارند بعدآنهارادرظرفی محتوی ازپودرخمیرشده وپوست انارمی خوابانند تارنگ آن به کرم تبدیل شودوآنهارا به کارگاه برده وباقالبهاورنگ هانقوشی راروی پارچه نقش میکنند.

فاطمه رمضانی

سلام استاد خسته نباشید آمدم به وبلاگتان سوال چهارگزینه ای طرح کردم .ومطالب جدیدتان هم راخواندم گفتم به شما بگم .باتشکرازشما استادگرامی

زهرااشتیانی

سلام استاد برای فرم های چاپی باید تمام فرم ها در اندازه واقعی درست شوند؟ اگر دیدید لطفا پاسخ بدید ممنون