جلال عطارزاده
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ جلال عطارزاده
آرشیو وبلاگ
      گرافیست عزیز () » اولین جلسه طراحی پوستربهمن 95 :: ۱۳٩٥/۱۱/۱٧
» ژوژمان درس صفحه آرای 12 دی ماه 95 :: ۱۳٩٥/۱٠/۱۱
» متن کتاب وصایای امام علی (ع) برای صفحه آرایی کتاب :: ۱۳٩٥/٩/٢۱
» صفحه آرایی روی جلد مجله :: ۱۳٩٥/۸/٦
» صفحه آرایی اولین جلسه 95/7/4 :: ۱۳٩٥/٧/٥
» سوالات امتحان درس چاپ ماشینی :: ۱۳٩٥/۳/۱۱
» تبریک نوروز 1395 :: ۱۳٩٥/۱/۱٧
» درس پوستر اولین مطلب 5 اسفند :: ۱۳٩٤/۱٢/٥
» سوالات امتحان درس چاپ ماشینی :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٩
» سوآلات مهندسی اخلاق :: ۱۳٩٤/٩/۱٧
» کلاس چاپ ماشینی :: ۱۳٩٤/٧/۸
» بازدید از چاپخانه ابیانه :: ۱۳٩٤/۳/۱۳
» هفته گرافیک بر تمامی مهربانوان و مهربانان گرافیست مبارک باد :: ۱۳٩٤/٢/۸
» لوح تقدیر :: ۱۳٩٤/۱/۱۸
» غزل خدا حافظی :: ۱۳٩۳/۱۱/۳
» جلسه شانزدهم جلسه پایانی :: ۱۳٩۳/۱٠/٩
» جلسه یازدهم پوستر :: ۱۳٩۳/٩/٧
» جلسه ششم صفحه آرایی :: ۱۳٩۳/۸/٤
» جلسه پنجم صفحه آرایی :: ۱۳٩۳/٧/٢٥
» جلسه پنجم کلاس پوستر :: ۱۳٩۳/٧/٢٤
» جلسه چهارم صفحه آرایی :: ۱۳٩۳/٧/۱۸
» جلسه چهارم درس پوستر :: ۱۳٩۳/٧/۱۸
» سومین جلسه طراحی پوستر مهر 93 :: ۱۳٩۳/٧/۱۳
» صفحه آرایی جلسه سوم :: ۱۳٩۳/٧/۱۳
» صفحه آرایی اولین جلسه 93/07/03 :: ۱۳٩۳/٧/٤
» جلسه دوم پوستر 93/07/03 :: ۱۳٩۳/٧/٤
» اولین جلسه طراحی پوستر :: ۱۳٩۳/٦/٢٧
» تک کالای کوچک :: ۱۳٩۳/۳/٢٩
» ترمه :: ۱۳٩۳/۳/۱٤
» ژوژمان هدسه نقوش :: ۱۳٩۳/۳/۱٠
» ژوژمان بسته بندی :: ۱۳٩۳/۳/۱٠
» جوجه ها رو آخر پائیز می شمارند :: ۱۳٩۳/٢/۱٧
» هندسه نفوش :: ۱۳٩۳/٢/۳
» بسته بندی :: ۱۳٩٢/۱۱/۱٢
» کتاب گرافیک خبر 2 :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۸
» کتاب گرافیک خبر :: ۱۳٩٢/۱٠/٢۸
» آخرین ژوژمان :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٦
» جلسه بازبینی :: ۱۳٩٢/۱٠/٢٢
» دومین جلسه کلاس جبرانی :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۱
» برنامه ژوزمان تکنولوژی وکارگاه گرافیک2 :: ۱۳٩٢/۱٠/٦
» سوالات درس شناخت هنر گرافیک 1 :: ۱۳٩٢/۱٠/٢
» شناخت هنر گرافیک 1 :: ۱۳٩٢/٩/٢٦
» سوالات مهندسی اخلاق :: ۱۳٩٢/٩/۱٦
» بروشور :: ۱۳٩٢/۸/٧
» سوال برای درس شناخت هنر گرافیک 1 :: ۱۳٩٢/٧/۱٦
» سوآل برای درس تکنولوژی و کار گاه گرافیک 2 :: ۱۳٩٢/٧/۱٠
» تکنولوژی 2 :: ۱۳٩٢/٦/٢٥
» طراحی پوستر (ارتباط تصویری 2 ) جلسه اول ترم تابستانه :: ۱۳٩٢/٤/۱٩
» حکایت همچنان باقی ... :: ۱۳٩٢/٤/۱٢
» جلسه ژوژمان :: ۱۳٩٢/٤/٩
» آخرین دیدار :: ۱۳٩٢/٤/٥
» سومین جلسه قبل از ژوژمان :: ۱۳٩٢/۳/٢٧
» امتیاز ها :: ۱۳٩٢/۳/۱۸
» روزی متبرک و خاطره انگیز :: ۱۳٩٢/۳/٩
» هنوز فرصت باقی است :: ۱۳٩٢/۳/٦
» کلاس جبرانی روز سه شنبه :: ۱۳٩٢/٢/٢۳
» در باره ژوژمان صفحه آرایی :: ۱۳٩٢/٢/۱٩
» مهندسی اخلاق :: ۱۳٩٢/٢/۱٤
» هفته یازدهم صفحه آرایی کتاب :: ۱۳٩٢/٢/۱
» هفته نهم آموزشی ( صفحه آرایی) :: ۱۳٩٢/۱/٢٢
» هفته هفتم کلاس مجازی :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٢
» صفحه آرایی هفته پنجم آموزشی :: ۱۳٩۱/۱٢/٩
» صفحه آرایی :: ۱۳٩۱/۱٢/۱
» مهندسی اخلاق :: ۱۳٩۱/۱۱/٧
» تفریحی برای بین ترم :: ۱۳٩۱/۱۱/۱
» ژوژمان طراحی پوستر 19 دی ماه 91 :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٤
» در باره ژوژمان تکنولوژی دو ( 25دی ماه 91) :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۳
» تبریک به بر گزیدگان مسابقه طراحی پوستر :: ۱۳٩۱/۱٠/٧
» امتیاز کلاس طراحی پوستر :: ۱۳٩۱/٩/٢٩
» تکنو لوژی و کارگاه گرافیک (2) :: ۱۳٩۱/٩/۱٤
» کلاس طراحی پوستر(ارتباط تصویری 2) :: ۱۳٩۱/٩/۱٤
» طراحی سی دی :: ۱۳٩۱/۸/٢۸
» چند شیوه برای تمرین طراحی پوستر :: ۱۳٩۱/۸/٢٥
» غدیر مبارک :: ۱۳٩۱/۸/۱۳
» ]طراحی پوستر (ارتباط تصویری 2 ) جلسه چهارم :: ۱۳٩۱/٧/٢٠
» طراحی پوستر (ارتباط تصویری 2 ) :: ۱۳٩۱/٧/۱۳
» وَ السَّابِقُونَ :: ۱۳٩۱/٦/٢٦
» ژوژمان بسته بندی تیر ماه91 :: ۱۳٩۱/٤/۳
» یک پیشنهاد :: ۱۳٩۱/۳/٧
» روزهای پایانی :: ۱۳٩۱/۳/٦
» بازدید از چاپخانه رواق :: ۱۳٩۱/٢/٢۱
» شیوه ارائه سوآلات چها گزینه ای و پژوهش چاپ :: ۱۳٩۱/۱/۳۱
» سوآلات درس چاپ ماشینی :: ۱۳٩۱/۱/۱٦
» روز های آغازین سال 91 :: ۱۳٩۱/۱/۱٥
» آخرین جلسه سال 90 :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٩
» ۱۳٩٠/۱٢/٧ :: ۱۳٩٠/۱٢/٧
» طراحی سوآلات چهار گزینه ای :: ۱۳٩٠/۱٢/٧
» جلسه اول بسته بندی :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٩
» جلسه اول کلاس چاپ ماشینی :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٩
» روز ژوژمان هشتم بهمن90 :: ۱۳٩٠/۱۱/۱
» آخر پائیر :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٤
» آخرین فرصتها :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٠
» هفته شانزدهم آموزشی :: ۱۳٩٠/۱٠/۱٠
» ترسیم اسپیرال :: ۱۳٩٠/۱٠/٥
» امتحان ترسیمات :: ۱۳٩٠/۱٠/٥
» رسم سه نما :: ۱۳٩٠/٩/٢٧
» آموزش رسم دایره در پرسپکتیو یک نقطه ای :: ۱۳٩٠/٩/٢٠
» بروشور و کاتالوگ :: ۱۳٩٠/٩/٢٠
» اولین جلسه کلاس مجازی :: ۱۳٩٠/٩/۱٢
» کلاس مجازی :: ۱۳٩٠/٩/۸
» ترسیم پنج ضلعی منظم و شمسه :: ۱۳٩٠/۸/٢٧
» ترسیمات هندسی چند وجهی های منظم :: ۱۳٩٠/۸/۱٧
» طراحی سی دی :: ۱۳٩٠/۸/۱٧
» یاد آوری :: ۱۳٩٠/۸/٥
» فعالیت وبلاگ :: ۱۳٩٠/٧/٢٩
» جلسه اول ترسیمات هندسی (هفته سوم) :: ۱۳٩٠/٧/۱٠
» تکنولوژی 2 و ترسیمات هندسی :: ۱۳٩٠/٦/٢٩
» در باره تقویم :: ۱۳٩٠/٦/٢٩
» مطالب مربوط به صفحه آرایی کتاب :: ۱۳٩٠/۳/۱٧
» پاسخی به پیشنهاد دانشجویی عزیز :: ۱۳٩٠/۳/۱٤
» کلاس جبرانی :: ۱۳٩٠/۳/۱۱
» تاریخ ژوژمان صفحه آرایی :: ۱۳٩٠/۳/۱
» مسابقه طراحی پوستر :: ۱۳٩٠/٢/۸
» سال نو مبارک :: ۱۳٩٠/۱/٤
» مشق عید :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٠
» جلسه سوم صفحه آرایی :: ۱۳۸٩/۱٢/۸
» جلسه دوم صفحه آرایی :: ۱۳۸٩/۱٢/٦
» جلسه اول صفحه آرایی :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٤
» آخر پائیز :: ۱۳۸٩/۱۱/۱۸
» ۱۳۸٩/۱۱/۱٠ :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٠
» کلام پایانی کلاس چاپ ماشینی :: ۱۳۸٩/۱٠/٢۸
» در باره امتحان کلاس چاپ ماشینی :: ۱۳۸٩/۱٠/۱۱
» چگونه سوالات چهار گزینه ای طراحی کنیم :: ۱۳۸٩/٩/۱٦
» نتیجه مسابقه :: ۱۳۸٩/٩/۱٤
» قابل توجه :: ۱۳۸٩/٩/٢
» بازدید گروه سوم از چاپخانه رواق :: ۱۳۸٩/٩/٢
» بازدید گروه دوم از چاپخانه رواق :: ۱۳۸٩/۸/٢٥
» بازدید گروه اول از چاپخانه رواق :: ۱۳۸٩/۸/۱۸
» جلسه ششم چاپ :: ۱۳۸٩/۸/۱٤
» جلسه پنجم کلاس چاپ :: ۱۳۸٩/۸/٦
» طراحی سی دی :: ۱۳۸٩/۸/٥
» آماده سازی فایلهای چاپی :: ۱۳۸٩/٧/٢٧
» خلاصه نویسی در س چاپ ماشینی :: ۱۳۸٩/٧/٢٠
» کارگاه ارتباط تصویری 2 :: ۱۳۸٩/٧/۱٠
» چاپ ماشینی :: ۱۳۸٩/٧/٦
» کار گاه ارتباط تصویری 2 ( تقوقم و بروشور) :: ۱۳۸٩/٧/٤
» ۱۳۸٩/٤/٢٧ :: ۱۳۸٩/٤/٢٧
» ژوژمان بی سابقه :: ۱۳۸٩/٤/۱٩
» یاد آوری :: ۱۳۸٩/٤/۱٧
» امید که تو خوشنود باشی من رستگار :: ۱۳۸٩/۳/٢٠
» صنعت بسته بندی (قسمت اول) :: ۱۳۸٩/٢/٩
» سال نو مبارک :: ۱۳۸۸/۱٢/٢۸
» صفحه آرایی و بسته بندی :: ۱۳۸۸/۱٢/٢۳
» کار گاه بسته بندی :: ۱۳۸۸/۱٢/٢
» تغییر تاریخ ژوژمان :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٧
» مقدمات ژوژمان :: ۱۳۸۸/٩/٢٧
» کلاس مجازی :: ۱۳۸۸/٩/۱٤
» مثل اینکه شنبه تعطیله :: ۱۳۸۸/٩/٩
» هنرمندان نامی :: ۱۳۸۸/۸/٢٤
» خلاقیت در طراحی :: ۱۳۸۸/۸/۱٥
» بروشور :: ۱۳۸۸/٧/٢۱
» دانشجویان خاص :: ۱۳۸۸/٧/۸
» بسته بندی دیگر ... :: ۱۳۸۸/٤/٧
» چگونگی ارائه کالا یا بسته بندی :: ۱۳۸٧/۱٢/٤
» ترم جددید :: ۱۳۸٧/۱۱/٢۳
» شمارش جوجه ها آخر پائیر :: ۱۳۸٧/۱۱/٦
» روز ژوژمان دوم بهمن :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٢
» بروشور و کاتالوگ :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٠
» بسم الله الرحمن الرحیم :: ۱۳۸٧/۸/۱٩
» تکنولوژی دو :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» بسم الله الرحمن الرحیم (مرخصی) :: ۱۳۸٦/۱٢/۱۱
» بسم الله الرحمن الرحيم :: ۱۳۸٦/۱۱/٩
» بسم الله الرحمن الرحيم :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٥
» بسم الله الرحمن الرحيم :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٠
» بسم الله الرحمن الرحيم :: ۱۳۸٦/٩/٢۱
» بسم الله الرحمن الرحيم :: ۱۳۸٦/٩/٥
» گرافيک و کودکان :: ۱۳۸٦/٩/۳
» رفتن بی بازگشت :: ۱۳۸٦/۸/٢۳
» پس از اين زندگی :: ۱۳۸٦/۸/٢۱
» ارتباط با او :: ۱۳۸٦/۸/۱٩
» باطری تلفن همراه :: ۱۳۸٦/۸/۱٧
» خلاقيت :: ۱۳۸٦/۸/۱٤
» خدا قوت :: ۱۳۸٦/۸/۱٢
» سر آغاز :: ۱۳۸٦/۸/٢
مطالب اخیر صفحه آرایی بهمن 95 اولین جلسه طراحی پوستربهمن 95 ژوژمان درس صفحه آرای 12 دی ماه 95 متن کتاب وصایای امام علی (ع) برای صفحه آرایی کتاب در باره طراحی و صفحه آرایی کتاب صفحه آرایی روی جلد مجله صفحه آرایی / گرید و پایه کار ارایه فصل اول و دوم کتاب صفحه آرایی اولین جلسه 95/7/4 ویژه دانشجویان درس پوستر
کلمات کلیدی وبلاگ گرافیک (٥) پوستر (٤) دانشجو (۳) سی دی (۳) بسته بندی (۳) تقویم (۳) کاتالوگ (۳) بروشور (۳) کارخانه (٢) گرافیک سی دی (٢) گرافیست (٢) تلاش (۱) اخلاقی (۱) فرم (۱) رجیستر (۱) زینک (۱) کلمه (۱) کالا (۱) روش (۱) ترسیم (۱) ویدئو (۱) چاپ (۱) خاص (۱) cd (۱) صفحه آرایی (۱) بیست (۱) نظر خواهی (۱) خدا (۱) توکل (۱) اخلاق (۱) شریعتی (۱) خلاقیت (۱) طراحی (۱) مهربان (۱) فال حافظ (۱) مهندسی (۱) جمله (۱) حافظ (۱) سوال (۱) ارتباط (۱) مصلحت (۱) خالق (۱) طراحی سی دی (۱) گرید (۱) چند وجهی (۱) پنج ضلعی (۱) شیوه های طراحی (۱) اعلان درس (۱) ژوژمان دی ماه 91 (۱) تکنو لوژی 2 (۱) روی جلد مجله (۱) نجج البلاغه (۱) وصیتنامه حضرت علی (ع) (۱) ژوژمان تیر 92 (۱) لکه های اتفاقی (۱) سوالات شناخت هنر گرافیک1 (۱) پایه کار (۱) سحر غریب (۱) مهندسی اخلاق (۱) ضمیر نا خود آگاه (۱) دستگاه چاپ شخصی (۱) درس آخر چاپ (۱) ژوزمان (۱) قبل از متن (۱) روکش جلد (۱) لب جلو (۱) صفحه صمت چپ (۱) کاست (۱) سر رسید (۱) تست (۱) تاریخ هنر (۱) ژوژمان (۱) تکنولوژی دو (۱) مدیر مسئول (۱) گسترده (۱) منظم (۱) کلاس مجازی (۱) چهار گزینه ای (۱) تقویم دیواری (۱) لیتو گرافی (۱)
دوستان من عزيزستان سوپر گرافیک آموزش گرافیک دختری بنام هما خلاقیت در طراحی یک گرافیست تنها تمام دانشجویان من گرافيک و قصص الالنبيا علیرضا حصارکی.طراح گرافیک ورزش ایرانی پرتال زیگور طراح قالب